УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДОСТУПНОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ МІСТ

Автор(и)

  • Світлана Шкляр Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7322-5428
  • Ольга Шушлякова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7457-0071

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.350-363

Ключові слова:

універсальний дизайн, архітектурне середовище, доступність, маломобільні групи населення, люди з інвалідністю

Анотація

Розглядаються проблеми формування доступного архітектурного середовища українських міст. Виявляється роль універсального дизайну в забезпеченні архітектурної доступності; аналізується доцільність його застосування. Виявляються архітектурно-дизайнерські прийоми і засоби реалізації принципів універсального дизайну. Детально аналізується значення конкретних прийомів для формування доступного архітектурного середовища.

Біографії авторів

Світлана Шкляр, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

к.арх., доцент

Ольга Шушлякова, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

к.арх., доцент

Посилання

Azin V.O. Arkhitekturna dostupnist shkil: navch.-metod. posib. / V.O. Azin, Ya.V. Hrybalskyi, L.Yu. Baida, O.V. Krasiukova-Enns; za zah. red. Baidy L.Yu., Krasiukovoi-Enns O.V. – K: 2012. – 88 s. {in Ukrainian}

Azin V.O. Dostupnist ta universalnyi dyzain: navch.-metod. posib. / V.O. Azin, L.Yu. Baida, Ya.V. Hrybalskyi, O.V. Krasiukova-Enns; za zah. red. Baidy L.Yu., Krasiukovoi-Enns O.V. – K., 2013. – 128 s. {in Ukrainian}

Albom bezbariernykh rishen: Rozdil 1 (z urakhuvanniam voiennoho chasu): Posibnyk dlia proiektuvalnykiv ta arkhitektoriv publichnoho prostoru. URL https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/albom-bezbaryernyhrishen.- rozdil1.pdf. {in Ukrainian}

DBN V.2.2-40:2018. Budynky i sporudy. Inkliuzyvnist budivel i sporud. Vved. 01.04.2019. – Kyiv: Ministerstvo Rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy, 2018. – 95 s. {in Ukrainian}

Dovidnyk bezbariernosti. URL https://bf.in.ua/. {in Ukrainian}

Baida L., Ivanova O. Universalnyi dyzain v medychnykh zakladakh: metod. posib. / L. Baida, O. Ivanova; za zah. red. Ivanovoi O. – K.: Vaite, 2019. – 56 s. {in Ukrainian}

Baida L.Yu. Invalidnist ta suspilstvo: navch.-metod. posib. / L.Yu. Baida, O.V. Krasiukova-Enns, S.Yu. Burov, V.O. Azin, Ya.V. Hrybalskyi, Yu.M. Naida; za zah. red. Baidy L.Yu., Krasiukovoi-Enns O.V. – K., 2012. – 216 s. {in Ukrainian}

Baida L.Yu. Shkola dlia kozhnoho: posibnyk / L. Yu. Baida. – K., 2015. – 60 s. {in Ukrainian}

Barmashyna L.M. Adaptatsiia planuvalnykh rishen dlia invalidiv – novyi napriamok u proektuvanni zhytlovykh budynkiv masovoho budivnytstva // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk – K.: KNUBA, 2014. – Vyp. 37 – S. S. 314-320. {in Ukrainian}

Vyrtosu I., Pechonchyk V. Universalnyi dyzain: praktychni porady dlia kozhnoho. URL http://www.ud.org.ua. {in Ukrainian}

Zinovʼieva O.S. Bezbarʼierne proektuvannia yak element ekolohichnoho pidkhodu do formuvannia arkhitekturnoho seredovyshcha // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk – K.: KNUBA, 2020. – Vyp. 56 – S. 203-217. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.203-217. {in Ukrainian}

Ivanova O., Lebid M., Brem S., Sviet Ye. Universalnyi dyzain u hromadi: prostir, predmety, informatsiia ta posluhy / O. Ivanova, M. Lebid, S. Brem, Ye. Sviet; zah. red. Ivanova O. – Kyiv, 2021. – 24 s. {in Ukrainian}

Konventsiia pro prava osib invalidnistiu. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text. {in Ukrainian}

Lynnyk I.E., Shkliar S.P. Erhonomichni vymohy do formuvannia vizualnykh komunikatsii dlia malomobilnykh hrup naselennia // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Zb. nauk. prats. – K.: KNUBA, 2018. – Vyp. 66 – S. 370-377. {in Ukrainian}

Natsionalna stratehiia iz stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#n10. {in Ukrainian}

Necheporchuk A. Novyi osvitnii prostir. Bezbariernist: inform. posib. / A. Necheporchuk; za zah. red. Sedochenko A. – K., 2019. – 151 s. {in Ukrainian}

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 kvitnia 2021 r. № 366-r «Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii iz stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku». URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366- 2021-%D1%80#Text. {in Ukrainian}

Skrypka N.S. Dostupnist do obiektiv zhytlovoho ta hromadskoho pryznachennia dlia liudei z invalidnistiu: metodychnyi posibnyk / NS. Skrypka, Ya.V. Hrybalskyi, V.O. Azin. – K.: PrAT «Vydavnytstvo «Kyivska pravda» KP DAK «Ukrvydavpolihrafiia», 2012. – 248 s. {in Ukrainian}

Somka S.V. Erhonomika ta erhodyzain: pidruchnyk / S.V. Somka. – K.: NAKKKiM, 2017. – 604 s. {in Ukrainian}

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro zabezpechennia stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini». URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533/2020#Text. {in Ukrainian}

Shkliar S.P., Lynnyk I.E. Pryntsypy formuvannia erhonomichnoho arkhitekturnoho seredovyshcha dlia ditei-invalidiv // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk – K.: KNUBA, 2017. – Vyp. 49 – S.202- 209. {in Ukrainian}

Shulyk V.V. Pro inkliuzyvnist u teorii i praktytsi proektuvannia budivel i sporud. // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk – K.: KNUBA, 2020. – Vyp. 57 – S. 365-378. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.365-378. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-03

Як цитувати

Шкляр, С., & Шушлякова, О. (2023). УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДОСТУПНОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ МІСТ. Містобудування та територіальне планування, (82), 350–363. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.350-363

Номер

Розділ

Статті