ПРИЙОМИ ДИЗАЙНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ХУДОЖНЬО- ГРАФІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Автор(и)

  • Людмила Шевченко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6840-8406
  • Наталія Новосельчук Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7753-7872

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.558-569

Ключові слова:

міське середовище, прийоми дизайну, художньо-графічні засоби, техніки, мистецькі напрями

Анотація

Висвітлюються техніки, напрями та прийоми дизайну міського середовища ХХІ ст. художньо-графічними засобами. На підставі вітчизняного та зарубіжного досвіду, аналізу робіт попередніх науковців виявлено напрями в мистецтві та художні засоби, які є найбільш уживаними у міському середовищі. Показано художні прийоми, які відіграють суттєву роль у формуванні міських просторів на сучасному етапі їх функціонування.

Біографії авторів

Людмила Шевченко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

к.арх., доцент

Наталія Новосельчук, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

к.арх., доцент

Посилання

Filin V. (2006). Vidioecology. What is Good for the Eye and what is Bad. [Vidioekologiya. Chto dlya glaza khorosho, a chto plokho]. M.: Vidioekologiya, 512 p. {in Russian}.

Nehai H., Dorofieiev O., Mashovets N. (2020). Visual Comfort of the Urban Environment. [Vizualna komfortnist miskoho seredovyshcha]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. KNUBA, Vyp. №75, pp. 273-285. DOI: 10.32347/2076-815x.2020.75.273-285. {in Ukrainian}.

Troshkina O. (2011). Semantics of Representative Architecture: monograph. [Semantyka predstavnytskoi arkhitektury: monohrafiia]. K.: «TsP «KOMPRYNT», 170 p. {in Ukrainian}.

Oliinyk O. (2020). Connotative Semantics of Urban Space. [Konotatyvna semantyka miskoho prostoru]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, KNUBA, Vyp. №75, pp. 286-296. DOI: 10.32347/2076-815x.2020.75.286-296. {in Ukrainian}.

Demchenko V., Horda O., Tkach Z. (2012). Features of Graffiti Topology as Historical Inscriptions. [Osoblyvosti topolohii hrafiti yak istorychnykh napysiv]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, № 11, pp. 107-109. {in Ukrainian}.

Hrytsiuk L. (2016). Installations in Architectural Space: a Game of Art with Architecture. [Instaliatsii v arkhitekturnomu prostori: hra mystetstva z arkhitekturoiu]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. KNUBA, Vyp. 43. Chastyna 1, pp. 119-124. {in Ukrainian}.

Ol'khovskaya Ye. (2011). The Role of Advertising in the Design of the Architectural Environment. [Rol' reklamy v dizayne arkhitekturnoy sredy]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. KNUBA, Vyp. 27, pp. 136-139. {in Russian}.

Sliusar O., Zinenko T. (2016). Opportunities for the Development of Contemporary Art in Ukraine on the Example of Bioart. [Mozhlyvosti rozvytku aktualnoho mystetstva v Ukraini na prykladi bioartu]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. KNUBA, Vyp. 43, Chastyna 1, pp. 307-314. {in Ukrainian}.

Ivashko O. (2015). Rehabilitation of the Urban Environment by Means of Street Art. [Reabilitatsiia miskoho seredovyshcha zasobamy strit-artu]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. KNUBA, Vyp. 41, pp. 81-85. {in Ukrainian}.

Kostenko A. (1984). Media in Architecture. [Sredstva informatsii v arkhitekture]. K.: Budivelnyk, 111 s. {in Russian}.

Kreizer I. (2020). Plastic Role of Mosaic Panels in the Architecture of Kharkov 1960-1970s. [Plastychna rol mozaichnykh panno v arkhitekturi Kharkova 1960-1970-kh rokiv]. Naukovyi visnyk budivnytstva, T. 100, №2, pp. 51-56. {in Ukrainian}.

Pylypchuk O., Kryvenko O. (2020). The Use of Fine Arts’ Modern Trends in Design Practice as a Means of Organizing the Aesthetic Subject-Spatial Environment. [Vykorystannia suchasnykh napriamkiv obrazotvorchoho mystetstva u proektno-dyzainerskii praktytsi yak zasobiv orhanizatsii estetychnoho predmetno-prostorovoho seredovyshcha]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, Vypusk №75, pp. 317-327. DOI: 10.32347/2076-815x.2020.75.317-327. {in Ukrainian}.

Yeroshkina O. (2018). Creative Techniques and Components in Building the Urban Environment of Kharkiv. [Tvorchi pryiomy y skladovi v pobudovi miskoho seredovyshcha Kharkova]. Komunalne hospodarstvo mist, Vyp. 140, pp. 137-140. {in Ukrainian}.

Novoselchuk N. (2019). Illusion as a Way to Create the Modern Interior Design. [Iliuziia yak zasib stvorennia suchasnoho dyzainu interieru]. Arkhitekturna osvita i nauka v Ukraini ta sviti: dosvid i perspektyvy rozvytku: [monohrafiia]. Rivne: FORMAT-A, pp. 156-162. {in Ukrainian}.

Shevchenko L., Pavlenko V. (2019). The range of artistic and graphic means in the design of the urban environment. [Spektr khudozhno-hrafichnykh zasobiv u dyzaini miskoho seredovyshcha]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. KNUBA, Vypusk №54, pp.105-116. {in Ukrainian}.

Shimko V. (2006). Architectural Design: Textbook. [Arkhitekturno-dizaynerskoye proyektirovaniye: Uchebnik]. Arkhitektura S, 384 p. {in Russian}.

Ready-made [Electronic resource] - URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ready-made (appeal date: 17.08.2021). {in Ukrainian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Номер

Розділ

Статті