ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ГІРСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: УРБОЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.224-235

Ключові слова:

гірські поселення, урбоекологічні фактори, урбоекологічні взаємодії, урбанізація, просторова оструктура, рекреація, туризм, Українські Карпати

Анотація

Розглянуто вплив урбоекологічних факторів на формування планувальної структури гірських поселень рекреаційного профілю в Українських Карпатах, особливості розселення в гірських умовах з погляду його сумісності з природним середовищем, проаналізовано значення урбоекологічних взаємодій в умовах сталого розвитку населених пунктів Карпатського регіону. Доведено, що урбоекологічні фактори гірських населених пунктів суттєво впливають на стан ресурсного забезпечення, архітектурно-просторову структуру особливості використання рекреаційного потенціалу, розвиток туристичної інфраструктури,та структуру рекреаційного господарства гірського регіону, загалом. 

Посилання

Bezliubchenko O.S. (2015), Urbanistyka : navch. posibnyk dlia studentiv napriamu pidhotovky «Budivnytstvo» [Urbanism: textbook. guide for students in the field of training "Construction"], KhNUMH, Kharkiv, 274 p. {in Ukrainian}

Vasylenko I.A., Pivovarov O.A., Trus I.M., Ivanchenko A.V. (2017), Urboekologhija [Urban ecology], Accent PP, Dnipro, 309 p. {in Ukrainian}

Habrel M.M. (2009), Kontseptualni pidkhody do prostorovoho rozvytku hirskykh raioniv Lvivshchyny [Conceptual approaches to the spatial development of mountainous areas of Lviv region], Published by the Institute of Regional Studies, Lviv, 102 p. {in Ukrainian}

Habrel M.M. (2004), Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system. [Spatial organization of urban systems], ASS Publishing House, Kyiv, 400 p. {in Ukrainian}

Hnativ P.S., Kucheriavyi V.P. (2011), Urbanizatsiyni protsesy: Sutʹ yavyshcha i naslidky dlya hirsʹkykh landshaftiv Lʹvivshchyny [Urbanization processes: The essence of the phenomenon and consequences for the mountain landscapes of Lviv region], NLTU, Lviv, p.p. 53-58 {in Ukrainian}

Holubets M.A. (2007), Kontseptualʹni zasady staloho rozvytku hirsʹkoho rehionu [Conceptual principles of sustainable development of the mountain region], Polli, Lviv, 288 p. {in Ukrainian}

Derun T.M. (2008), Problemy rozvytku malykh mist v umovakh sotsialnoekonomichnoi transformatsii ukrainskoho suspilstva [Problems of development of small cities in terms of socio-economic transformation of Ukrainian society], Kyiv, p.7 {in Ukrainian}

Klymchyk O.M. (2017), Ekolohiya misʹkykh system : navch. posib. Chastyna 2. [Ecology of urban systems: textbook. way. Part 2.], Yevenok O.O., Zhytomyr, 458 p. {in Ukrainian}

Zhyrak R.M. Teoretychni peredumovy doslidzhennia urboekolohichnykh vzaiemodii u hirskykh poselenniakh rekreatsiinoho spriamuvannia [Theoretical prerequisites for the study of urban-ecological interactions in mountain settlements of recreational direction], Kyiv, p.p. 134-148. {in Ukrainian}

Zavarika H.M. Vplyv tradytsiinykh chynnykiv na transformatsiiu rozselennia {influence of traditional factors on settlement transformation], Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_20 {in Ukrainian}

Kravtsiv V.S. (2013), Karpatsʹkyy rehion: aktualʹni problemy ta perspektyvy rozvytku: monohrafiya u 8 tomakh [Carpathian region: current issues and prospects: a monograph in 8 volumes], Institute for Regional Studies, Lviv, 284 p. {in Ukrainian}

Kravtsiv V.S. (2018), Rozvytok hirsʹkykh terytoriy Ukrayiny u paradyhmi yevropeysʹkoho dosvidu [Development of mountain territories of Ukraine in the paradigm of European experience], Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_5_6 {in Ukrainian}

Kucheriavyi V.P. (2011) Landshaftne planuvannya v umovakh hirsʹkykh naselenykh mistsʹ Ukrayinsʹkykh Karpat i Avstriysʹkykh Alʹp [Landscape planning in the mountain settlements of the Ukrainian Carpathians and the Austrian Alps] Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/landshaftne-planuvannya-v-umovahgirskih-naselenih-mists-ukrayinskih-karpat-i-avstriyskih-alp {in Ukrainian}

Kucheriavyi V.P. (1999), Urboekolohiya [Urban ecology], Svit, Lviv, 320 p. {in Ukrainian}

Kravtsiv V.S. (2018), Naukovi osnovy formuvannya ta shlyakhy realizatsiyi hirsʹkoyi polityky v Ukrayini (naukove vydannya) [Scientific bases of formation and ways of realization of mountain policy in Ukraine (scientific edition)], State Institution "Institute of Regional Studies named after MI Dolishny NAS of Ukraine", Lviv, 121 p. {in Ukrainian}

Petruk S.L. (2011), Mali misʹki poselennya Ukrayiny: analiz suchasnoho sotsialʹno-ekonomichnoho stanu ta problem rozvytku [Small urban settlements of Ukraine: analysis of the current socio-economic situation and development problems], Available at: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ-2011-4-50_1.pdf {in Ukrainian}

Pitiulych M.M. (2015), Rehulyuvannya rozvytku hirsʹkykh terytoriy v umovakh modernazatsiyi ekonomiky [Regulation of development of mountain territories in the conditions of modernization of economy], NAS of Ukraine SI "Institute of Regional Studies named after MI Dolishny», Lviv, 462 p. {in Ukrainian}

Smadych I.P. (2017), Arkhitekturna orhanizatsiya ob'yektiv suchasnoyi rekreatsiyi u Karpatsʹkomu rehioni Ukrayiny [Architectural organization of objects of modern recreation in the Carpathian region of Ukraine], Lviv, 25 p. {in Ukrainian}

Stadnyk H.V., Radionova L.O. (2019), Model upravlinnia malym mistom Ukrainy: vyklyky suchasnosti [Model of small town management of Ukraine: modern challenges], Available at: http://www.market-infr.od.ua/28-2019 {in Ukrainian}

Zaiats T.A. (2017). Transformatsiia silskoho rozselennia v Ukraini [Transformation of rural settlement in Ukraine], Kyiv, 298 p. {in Ukrainian}

Mezentsev K. (2017), Urbanistychna Ukrayina: v epitsentri prostorovykh zmin : monohrafiya [Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes: a monograph] Feniks, Kyiv, 438 p. {in Ukrainian}

Franchuk H.M. (2011) Urboekolohiia i tekhnoekolohiia [Urban ecology and technoecology], Published by Nat. aviation. University "NAU-printing", Kyiv, 496 p. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Номер

Розділ

Статті