DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.388-402

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Vasyl Shulyk, Nataliia Mashovets

Анотація


Наводиться короткий аналіз рекреаційних ресурсів та визначається тип рекреаційної системи регіону на прикладі Хмельницької області.

Ключові слова


рекреаційні ресурси регіону; рекреаційна система; тип регіональної рекреаційної системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia rozvytku Khmelnytskoi oblasti na 2021-2027 roky. URL: https:// www. adm -km.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/proekt-stratehii-khmelnytskoi - oblasti-2027-1.pdf (data zvernennia: 04.08.20). {in Ukrainian}

Beidyk O. O. Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia: monohrafiia / O. O. Beidyk. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2001. – 395 s, s. 158. {in Ukrainian}.

Lavrik G.I. Metodologicheskie problemyi issledovaniya arhitekturnyih sistem: dis. na soiskanie uch.stepeni d-ra arhitekturyi: 18.00.01 - K., 1979. - 251 s. {in Russian}

Shulyk V.V. Metodolohichni osnovy formuvannia rekreatsiinykh system v Ukraini: dys. na zdobuttia nauk.stupenia d-ra arkhitektury:18.00.01 - Poltava, 2008. – 361 s. {in Ukrainian}

Shulyk V.V. Pro vyznachennia typu rekreatsiinoi systemy v umovakh Poltavskoi oblasti / V. V. Shulyk // Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti (pid zah.redaktsiieiu N.Ie.Trehub). -Kharkiv: KhKhPI, 2000. -№4-5. –s.162-163. {in Ukrainian}

Dolynska O.O. Transportna komunikatyvnist yak faktor rozvytku turyzmu Khmelnytskoi oblasti / Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu 2017, № 3, Tom 1, s.169-173. Rezhym dostupu: http:// journals. khnu. km.ua/ vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_3_1/jrn/pdf/32.pdf (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Zablotovska N. V. Suchasni osoblyvosti formuvannia ta rozvytku Khmelnytskoi mizhraionnoi systemy rozselennia / N. V. Zablotovska, I. V. Levitska // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Heohrafiia. - 2013. - Vyp. 672-673. - S. 92-94. - Rezhym dostupu: http:// nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvchnu_2013_672-673_23 (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Obhovoryly stan ta perspektyvy rozvytku promyslovoho vyrobnytstva v oblasti. URL: https://km-oblrada.gov.ua/obgovorili-stan-ta-perspektivi-rozvi/ (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Kovtunyk I. I. Klimatychni kurorty Khmelnytskoi oblasti / AHROSVIT № 22, 2018, s.42-46. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/22_2018/8.pdf (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Lisy Khmelnychchyny. Naukovo–populiarne vydannia. Tymoshchuk O. O., Zvedeniuk M. A., Klymchuk V. V. — Khmelnytskyi: TzOV «Polihrafist», 2017. — 264 s. {in Ukrainian}

Ekolohichnyi stan vodnykh resursiv ta orendu vodnykh obiektiv oblasti rozghlianula kolehiia ODA. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?p=62388 (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Zatverdzheno rehionalnu skhemu formuvannia ekolohichnoi merezhi Khmelnytskoi oblasti. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?P=8524 (data zvernennia: 30.07.2020). {in Ukrainian}

Turystychna ta sanatorno-kurortna haluz oblasti. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1562 (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Khmelnychchyna turystychna: istoryko-kulturni, pryrodnoheohrafichni ta ekonomichni aspekty rozvytku: kolektyvna monohrafiia [kol. avtoriv; za red.: S.A. Kopylov (hol. red.), S.E. Bazhenova (nauk. red.)]. – Kamianets-Podilskyi: Kam.-Pod. nats. un. im. Ivana Ohiienka, 2015. – 192 s. {inUkrainian}.

Rodichkin I.D. Metodologiya gradostroitelnogo proektirovaniya rekreatsionnyih sistem v usloviyah Ukrainskoy SSR: avtoref. dis. na soiskanie uch.stepeni d-ra arhitekturyi: 18.00.04/ LISI. - L., 1980. - 55 s. {in Russian}


Пристатейна бібліографія ГОСТ




Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.