НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ МІСТЕЧОК В ЗОНІ ВПЛИВУ ВЕЛИКОГО МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.233-248

Ключові слова:

бальнеологічний курорт, лікувально-оздоровчі та туристично-рекреаційні ресурси, курортна інфраструктура

Анотація

Аналізуються перспективи відродження курорту Великий Любінь та можливості розвитку в ньому масової короткочасної рекреації для мешканців міста Львова. Представлені пропозиції розвитку відповідної туристично-рекреаційної інфраструктури.

Біографія автора

Tamara Mazur, Національний університет «Львівська політехніка»

к.арх., доцент 

Посилання

Organization of recreation and recreation facilities in the suburban area of Lviv [Orhanizatsiiarekreatsiino-ozdorovchykh zakladiv i mists vidpochynku u prymiskyi zoni Lvova] / Rusanova I.V., Danylko N.Ia. // Arkhitektura. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika, 2015. Vyp. 816. - S. 154-159 {Ukranian}

Development of recreation and resort areas using reservoirs within the suburban area of a large city (for example Poland) [Rozvytok rekreatsiino-vidpochynkovykh terytorii z vykorystanniam vodoim u mezhakh prymiskoi zony velykoho mista (na prykladi Polshchi)] /Danylko N.Ia.//Kreatyvnyi urbanizm: do stolittia mistobudivnoi osvity u Lvivskii politekhnitsi: monohrafiia / M-vo osvity i nauky Ukrainy, Nats. un-t «Lviv. politekhnika»; za zah. red.: B. Cherkesa, H. Petryshyn. - Lviv : Vyd-vo Lviv. Politekhniky, 2014. – S.771-777 {Ukranian}.

Matsola V. I. Recreational and tourist complex of Ukraine [Rekreatsiino-turystychnyi kompleks Ukrainy] / V. I. Matsola. – Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen NANU, 1997. – 259 s. {Ukranian}

Kravtsiv V. S Recreational policy in the Carpathian region: principles of formation, ways of implementation [Rekreatsiina polityka v Karpatskomu rehioni: pryntsypy formuvannia, shliakhy realizatsii] / V. S. Kravtsiv, V. K. Yevdokymenko, M. M. Habrel, M. V. Kopach. – Chernivtsi: Prut, 1995. – 72 s. {Ukranian}.

Problems of urban development of resort cities in Lviv region

[Problemy mistobudivnoho rozvytku mist-kurortiv Lvivshchyny]/ Mazur T.M., Korol Ye.I. // Arkhitektura. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika, 2017. Vyp. 878. - S. 100-107{Ukranian}.

Panchenko T.F. Tourist environment: architecture, nature, infrastructure. Monograph[Panchenko T.F. Turystychne seredovyshche: arkhitektura, pryroda, infrastruktura. Monohrafiia]. / T.F. Panchenko.- K: Lohos. 2009.- 176 s. {Ukranian}.

Problems of recreational use of balneological resorts (on the example of the Lviv region)[Problemy rekreatsiinoho vykorystannia balneolohichnykh kurortiv (na prykladi Lvivskoi oblasti)] / Holovatyi M.V.//Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, 2013. Vyp. 42 S.78-85{Ukranian}.

Plaskon Ye. 7 districts and 73 the United territorial community: what will be the Lviv region after the decentralization reform ч [Plaskon Ye. 7 raioniv ta 73 OTH: yakoiu bude Lvivshchyna pislia reformy detsentralizatsii]. [Elektronnyi resurs]: 032. Ua Sait mista Lvova. - Rezhym dostupu:https://www.032. ua/news/2792701/7-rajoniv-ta-73-otg-akou-bude-lvivsina-pisla-reformi-decentralizacii (16.08.2020) {Ukranian}.

Customs crossings to Poland [Mytni perekhody do Polshchi]. - Rezhym dostupu: https://vsetutpl. com/ru/ tamozhennye-perekhody (18.07.2017) {Ukranian}.

Pedestrian crossing at the new checkpoint Malgovitsy-Nizhankovichi will still be built [Pishyi perekhid na novomu KPP Malhovytsi-Nyzhankovychi taky pobuduiut]. - Rezhym dostupu: http://vsetutpl.com/pishyy-perekhid-na-novomu-kpp-malgovytsi-nyzhankovychi-taky-pobuduyut (21.08.20). {Ukranian}.

Tsitsiura Z.Health resort "Lubin the Great" - from the past to the present [Tsitsiura Z. Sanatorii «Liubin Velykyi» - vid mynuloho do sohodennia]. – Lviv: «Triada plius», 2013. – 156 s.{Ukranian}.

Resort Velykyi Lyubin ' on the retro picture [Kurort Velykyi Liubin na retro foto]. [Elektronnyi resurs]: Fotohrafii staroho Lvova. - Rezhym dostupu: https://photo-lviv.in.ua/kurortnyj-velykyj-lyubin-na-retro-foto/ (20.10 2017) {Ukranian}.

Veliky Lubin urban-type settlement. Historical information [Selyshche miskoho typu Velykyi Liubin. Istorychna dovidka]. [Elektronnyi resurs]: GOV.UA derzhavnyi sait Ukrainy. Velykoliubinska hromada Lvivska oblast, Horodotskyi raion. Rezhym dostupu: http://velykolubinska. gromada. org.ua/ljubin-velikij-16-00-40-22-12-2017/ {Ukranian}.

Velykoliubinske of the United territorial community presented the strategy for decades[Velykoliubinska OTH predstavyla stratehiiu na desiatyrichchia]. [Elektronnyi resurs]: UKRINFORM. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. - Rezhym dostupu: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2570152-velikolubinska-otg-predstavila-strategiu-na-desatiricca.html (31.10.18) {Ukranian}.

Tymechko I. R. Territorial community in the cross-border space: factors, patterns, priorities of development: monograph [Terytorialna hromada u transkordonnomu prostori: chynnyky, zakonomirnosti, priorytety rozvytku: monohrafiia] / DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy”. Lviv, 2019. 444 s. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190008.pdf {Ukranian}.

Holovatyi M.V. Ecological and geographical analysis and assessment of balneological resorts in the Lviv region. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of geographical Sciences. [Ekoloho-heohrafichnyi analiz ta otsinka balneolohichnykh kurortiv Lvivskoi oblasti. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata heohrafichnykh nauk]. - Rezhym dostupu: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/aref_holovatyi.pdf (24.11.2016) {Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Mazur, T., & Korol, E. (2020). НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ МІСТЕЧОК В ЗОНІ ВПЛИВУ ВЕЛИКОГО МІСТА. Містобудування та територіальне планування, (75), 233–248. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.233-248

Номер

Розділ

Статті