ПЕРЕОСВОЄННЯ ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.114-133

Ключові слова:

постпромислові території, функціональне переосвоєння недіючих промислових об’єктів, рефункціоналізація, ревіталізація постпромислових об’єктів, інтеграція постпромислових територій у простір міста

Анотація

Ревіталізацію постпромислових об’єктів, які розташовані в центральній частині історично сформованих міст, розглянуто в контексті розвитку ґенези як просторової структури міста, так і особливостей промислово-господарської діяльності колишніх підприємств. Увагу акцентовано на виявленні унікального просторового потенціалу територій з урахуванням історико-культурної, соціально-екологічної складових, природно-ландшафтних умов. Визначено пріоритети, які підвищать атрактивність постпромислових територій, наповнять міський простір сучасною інфраструктурою, вплинуть на естетичні цінності архітектурно-ландшафтного середовища. Проблему функціонально-просторового переосвоєння постпромислових територій історично сформованих міст, виявлення архітектурно-містобудівних рішень інтеграції колишніх промислових об’єктів у активні простори міста шляхом їх ревіталізації розглянуто на прикладі м. Івано-Франківська. 

Біографія автора

Mykola Gabrel, Національний університет “Львівська політехніка”

д.т.н., професор 

Посилання

Avdieieva, N.Iu. & Voloshchuk, S.V. (2016). Restrukturyzatsiia promyslovykh kompleksiv dlia orhanizatsii hromadskoi zabudovy mystetskoho napriamku. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha. Vyp. 2, s. 9–17. {in Ukranian}.

Bronevytskyi, A.P. (2015). Osoblyvosti revitalizatsii promyslovykh budivel. Zbirnyk naukovykh prats [Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu im. Yu. Kondratiuka]. Seriia: Haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo. Vyp. 2, s. 65-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2015_2_10 (Data zvernennia 19 veresnia 2020). {in Ukranian}.

Bronevytskyi A.P. Revitalizatsiia promyslovykh budivel Kyieva. International Scientific Journal “Internauca” http:/www.inter-nauca.com/.{in Ukranian}.

Habrel M.M. (2011). Vplyv promyslovoi spadshchyny na atraktyvnist Lvova ta yoho prymiskoi zony. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia : nauk.-tekhn. zb. K. : KNUBA, № 39, s. 77–83.{in Ukranian}.

Hanets, S.V. (2018). Pryiomy ta zasoby formuvannia zhytlovoho prostoru na postpromyslovykh terytoriiakh (na prykladi m. Krakiv). Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA, vyp. №51, s. 200-210. {in Ukranian}.

Holovatyi M. (2016). Pyvovarnyi zavod, 18-19 st. (arkhit., ist.) /Vul. Novhorodska, 28, 49// Z. Fedunkiv, R. Handziuk, M. Holovatyi / Zvid pamiatok Ivano-Frankivskoi oblasti. Ivano-Frankivsk i sela miskoi rady. Knyha 1. Pamiatky arkheolohii, istorii ta mystetstva. Ivano-Frankivsk: “Lileia-NV”, s. 145-147. {in Ukranian}.

Honcharyk R.P. (2017). Osoblyvosti arkhitekturno-prostorovykh zmin Ivano-Frankivska v radianskyi period. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Kyiv: KNUBA, vyp. № 47, s. 249-264. {in Ukranian}.

Deichakivska S. (2015). Prymary fabryk i zavodiv: u poshukakh novoho zhyttia frankivskykh promzon. Seriia publikatsii “MISTOSVITA”, za pidtrymky platformy “Teple misto” v ramkakh prohramy “Miski granty”. Rezhym dostupu: http://ufra.com.ua/mistsia/902-postindustrial.html. {in Ukranian}.

Dostoievska L. Istoriia Stanyslavova-Ivano-Frankivska z chasu zasnuvannia do 1995 r. Rezhym dostupu: http://stanislaw.in.ua/statti/Istorija-Stanyslavova-Ivano-Frankivska. {in Ukranian}.

Zapototskyi S. (2016). Revitalizatsiia promyslovykh obiektiv mista (na prykladi m. Ivano-Frankivsk) / S. Zapototskyi, O. Levytska // Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii. Vypusk № 21(2)., s.102-106. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chseg_2016_21(2)_16. {in Ukranian}.

Merzhyevskaia N.Yu. & Hlatman N.M. (2016). Renovatsyia promыshlennыkh obъektov y terrytoryi ystorycheskoho y arkhytekturnoho nasledyia. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. Teoriia ta istoriia arkhitektury, Kyiv : KNUBA, s. 644-648. {in Russian}.

Osychenko H.O. (2016). Shchodo pytannia rekonstruktsii istorychnykh promyslovykh obiektiv. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. Teoriia ta istoriia arkhitektury. Kyiv : KNUBA, s.182-193. {in Ukranian}.

Skavron B. (06.09.2012). Prymara promyslovosti. Ivano-Frankivsk: hazeta “Halytskyi korespondent”. Rezhym dostupu: http://gk-press.if.ua/x7511/ {in Ukranian}.

Stetsiuk I.I. (2015). Typy ta vydy harmoniinoi transformatsii miskoho seredovyshcha. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Kyiv: KNUBA, vypusk № 41, s. 203-301. {in Ukranian}.

Suprunovych Yu.O. (2004-2005). Zastosuvannia arkhitekturno-mistobudivnykh pryntsypiv renovatsii promyslovykh obiektiv pry doslidzhenni zavodu “Radykal”. Rehyonalnыe problemы arkhytekturы y hradostroytelstva. Odessa, vыpusk № 7-8, s. 32-39. {in Ukranian}.

Timokhin V.O. (2014). Problemy i pryntsypy rekonstruktsii suchasnoho miskoho seredovyshcha // Dosvid ta perspektyvy rekonstruktsii suchasnoho miskoho seredovyshcha // Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. Problemy perspektyvnoho rozvytku m. Kyieva: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv: DP UDNDIPM “DIPROMISTO” im. Yu. M. Bilokonia, vyp. 26, s. 15-25. {in Ukranian}.

Urenev V.P. & Dmytryk N.O. 2016. Renovatsyia promyshlennykh obektov pod mnohofunktsyonalnye kompleksy. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. Kyiv: KNUBA, s. 336-343. {inRussian}.

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Gabrel, M., Skrypyn, D.-T., & Skrypyn, T. (2020). ПЕРЕОСВОЄННЯ ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА. Містобудування та територіальне планування, (75), 114–133. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.114-133

Номер

Розділ

Статті