РЕВАЛОРИЗАЦІЯ САДИБИ МЕЧНИКОВИХ У СЕЛІ МЕЧНІКОВЕ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ РЕЗЕРВНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Автор(и)

  • Denys Vitchenko Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0002-3766-6311

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.72-81

Ключові слова:

ревалоризація, резервна рекреаційна територія, історико-меморіальний садибний комплекс

Анотація

Висвітлюється тенденція рекреаційно-туристичного освоєння аграрних територій і необхідності ревалоризації меморіальних садибних комплексів, як елементів цих територій. Вироблені прийоми ревалоризації і приведений результат їх апробації на прикладі колишньої садиби Мечникових у с. Мечнікове Харківської області.

Біографія автора

Denys Vitchenko, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

к.арх.

Посилання

Bevz M.V. Metodolohichni osnovy reheneratsii zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist (na prykladi Zakhidnoi Ukrainy): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra arkh. – Kharkiv: KhDTUBA, 2004. – 18 s. {in Ukrainian}.

Vecherskyi V.V. Metod symvolichnoi rekonstruktsii ta yoho rol u reheneratsii istoryko-arkhitekturnoho dovkillia // Problemy reheneratsii istorychnoi zabudovy zapovidnykh terytorii naselenykh punktiv zapovidnykh terytorii naselenykh punktiv Ukrainy: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. – Kamianets-Podilskyi. – S. 49-51. {in Ukrainian}.

Vidtvorennia vtrachenykh pamiatok: istorychnyi ta pravovyi aspekt // Pamiatky Ukrainy. – 1994. – № 3–6. – S. 134-148. {in Ukrainian}.

Vitchenko D.M., Reabilitatsiia kompleksu obiektiv kulturnoi spadshchyny – sadyby Miechnikovykh u s. Mechnikovo Kharkivskoi obl. v aspekti turystychno-rekreatsiinoho vykorystannia / D.M. Vitchenko, Ye.V. Sielieznov // Problemy arkhitektury ta mistobudivnytstva v umovakh hlobalizatsii: materialy mizh nar. nauk.-tekhn. konf., Kharkiv, 15-16 lystopada 2016 r. : tezy dopovidei / [red. kol.: Dreval I.V. (vidpovid. red.), Hryshyna V.S., Koptieva H.L., Soloviova O.S. ta in.], – Kharkiv: KhNUMH, 2016. – S. 151-152. {in Ukrainian}.

Ylynskaia N.A. Vosstanovlenye ystorycheskykh obъektov landshaftnoi arkhytekturы / N.A. Ylynskaia. – 2-e yzd., dop. – SPb.: Stroiyzdat; S.-Peterburhskoe otd-nye, 1993. – 159 s., yl. {in Russian}.

Poriadok vidtvorennia vyznachnykh obiektiv arkhitekturno-mistobudivnoi spadshchyny (vid 05. 11. 2007 r. № 69/299) / Ministerstvo kultury i turyzmu Ukrainy; Ministerstvo rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy. – K.: [b. v.], 2007. – 3 s. {in Ukrainian}.

Remeshylo-Rybchynska O.I. Pryntsypy revaloryzatsii arkhitekturnykh ansambliv v istorychnomu landshafti / O.I. Remeshylo-Rybchynska // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: Landshaftna arkhitektura v konteksti staloho rozvytku. – Lviv : RVV NLTU Ukrainy. – 2008. – Vyp. 18.12. – S. 140-143. {in Ukrainian}.

Remeshylo-Rybchynska O.I. Aktualnist revaloryzatsii arkhitekturnykh ansambliv ta zberezhennia yikhnoho obrazu v istorychnomu landshafti Ukrainy / O.I. Remeshylo-Rybchynska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". – 2011. – № 716 : Arkhitektura. Landshaft dakhiv istorychnoho tsentru mista: problemy zberezhennia i reheneratsii. – S. 228-233. {in Ukrainian}.

Remeshylo-Rybchynska O.I. Pryntsypy revaloryzatsii arkhitekturnoho ansambliu Vasylianskoho monastyria Preobrazhennia Hospodnoho pid Buchachem Ternopilskoi oblasti / O.I. Remeshylo-Rybchynska, I.B. Znak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Arkhitektura. – 2016. – № 856. – S. 191-198.{in Ukrainian}.

Rudyk D.Ie. Revaloryzatsiia yak pidkhid do zberezhennia vernakuliaru v arkhitekturi suchasnykh hotelnykh kompleksiv / D.Ie. Rudyk // Komunalne hospodarstvo mist (110). – Kharkiv : KhNUMH im. O.M. Beketova. – 2013. – S. 296-300. {in Ukrainian}.

Fedoruk A.T. Starynnыe usadbы Beresteishchynы / AT. Fedoruk – Mynsk: yzd-vo Belorusskaia Эntsyklopedyia, 2006. – 577 s. {in Russian}.

##submission.downloads##

Як цитувати

Vitchenko, D. (2020). РЕВАЛОРИЗАЦІЯ САДИБИ МЕЧНИКОВИХ У СЕЛІ МЕЧНІКОВЕ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ РЕЗЕРВНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТЕРИТОРІЇ. Містобудування та територіальне планування, (75), 72–81. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.72-81

Номер

Розділ

Статті