DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.72-81

РЕВАЛОРИЗАЦІЯ САДИБИ МЕЧНИКОВИХ У СЕЛІ МЕЧНІКОВЕ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ РЕЗЕРВНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Denys Vitchenko

Анотація


Висвітлюється тенденція рекреаційно-туристичного освоєння аграрних територій і необхідності ревалоризації меморіальних садибних комплексів, як елементів цих територій. Вироблені прийоми ревалоризації і приведений результат їх апробації на прикладі колишньої садиби Мечникових у с. Мечнікове Харківської області.


Ключові слова


ревалоризація; резервна рекреаційна територія; історико-меморіальний садибний комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevz M.V. Metodolohichni osnovy reheneratsii zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist (na prykladi Zakhidnoi Ukrainy): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra arkh. – Kharkiv: KhDTUBA, 2004. – 18 s. {in Ukrainian}.

Vecherskyi V.V. Metod symvolichnoi rekonstruktsii ta yoho rol u reheneratsii istoryko-arkhitekturnoho dovkillia // Problemy reheneratsii istorychnoi zabudovy zapovidnykh terytorii naselenykh punktiv zapovidnykh terytorii naselenykh punktiv Ukrainy: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. – Kamianets-Podilskyi. – S. 49-51. {in Ukrainian}.

Vidtvorennia vtrachenykh pamiatok: istorychnyi ta pravovyi aspekt // Pamiatky Ukrainy. – 1994. – № 3–6. – S. 134-148. {in Ukrainian}.

Vitchenko D.M., Reabilitatsiia kompleksu obiektiv kulturnoi spadshchyny – sadyby Miechnikovykh u s. Mechnikovo Kharkivskoi obl. v aspekti turystychno-rekreatsiinoho vykorystannia / D.M. Vitchenko, Ye.V. Sielieznov // Problemy arkhitektury ta mistobudivnytstva v umovakh hlobalizatsii: materialy mizh nar. nauk.-tekhn. konf., Kharkiv, 15-16 lystopada 2016 r. : tezy dopovidei / [red. kol.: Dreval I.V. (vidpovid. red.), Hryshyna V.S., Koptieva H.L., Soloviova O.S. ta in.], – Kharkiv: KhNUMH, 2016. – S. 151-152. {in Ukrainian}.

Ylynskaia N.A. Vosstanovlenye ystorycheskykh obъektov landshaftnoi arkhytekturы / N.A. Ylynskaia. – 2-e yzd., dop. – SPb.: Stroiyzdat; S.-Peterburhskoe otd-nye, 1993. – 159 s., yl. {in Russian}.

Poriadok vidtvorennia vyznachnykh obiektiv arkhitekturno-mistobudivnoi spadshchyny (vid 05. 11. 2007 r. № 69/299) / Ministerstvo kultury i turyzmu Ukrainy; Ministerstvo rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy. – K.: [b. v.], 2007. – 3 s. {in Ukrainian}.

Remeshylo-Rybchynska O.I. Pryntsypy revaloryzatsii arkhitekturnykh ansambliv v istorychnomu landshafti / O.I. Remeshylo-Rybchynska // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: Landshaftna arkhitektura v konteksti staloho rozvytku. – Lviv : RVV NLTU Ukrainy. – 2008. – Vyp. 18.12. – S. 140-143. {in Ukrainian}.

Remeshylo-Rybchynska O.I. Aktualnist revaloryzatsii arkhitekturnykh ansambliv ta zberezhennia yikhnoho obrazu v istorychnomu landshafti Ukrainy / O.I. Remeshylo-Rybchynska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". – 2011. – № 716 : Arkhitektura. Landshaft dakhiv istorychnoho tsentru mista: problemy zberezhennia i reheneratsii. – S. 228-233. {in Ukrainian}.

Remeshylo-Rybchynska O.I. Pryntsypy revaloryzatsii arkhitekturnoho ansambliu Vasylianskoho monastyria Preobrazhennia Hospodnoho pid Buchachem Ternopilskoi oblasti / O.I. Remeshylo-Rybchynska, I.B. Znak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Arkhitektura. – 2016. – № 856. – S. 191-198.{in Ukrainian}.

Rudyk D.Ie. Revaloryzatsiia yak pidkhid do zberezhennia vernakuliaru v arkhitekturi suchasnykh hotelnykh kompleksiv / D.Ie. Rudyk // Komunalne hospodarstvo mist (110). – Kharkiv : KhNUMH im. O.M. Beketova. – 2013. – S. 296-300. {in Ukrainian}.

Fedoruk A.T. Starynnыe usadbы Beresteishchynы / AT. Fedoruk – Mynsk: yzd-vo Belorusskaia Эntsyklopedyia, 2006. – 577 s. {in Russian}.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.