DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.32-43

ФОРМУВАННЯ АГЛОМЕРАЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Natalііa Bіloshytska, Halyna Tatarchenko, Mykola Biloshytskiy, Pavlo Uvarov

Анотація


У роботі зроблено аналіз можливостей і факторів, що впливають на формування та подальший розвиток міських агломерацій на прикладі Сєвєродонецько-Лисичанської. Подальший розвиток даної агломерації залежить від залучення інвестицій у інфраструктуру міст Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, збільшення потужностей їх промислового виробництва – це сконцентрує економічні, фінансові, адміністративні та людські ресурси.


Ключові слова


У роботі зроблено аналіз можливостей і факторів, що впливають на формування та подальший розвиток міських агломерацій на прикладі Сєвєродонецько-Лисичанської. Подальший розвиток даної агломерації залежить від залучення інвестицій у інфраструктуру міст Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, збільш

Повний текст:

PDF

Посилання


Demyn N. Sovremennыe ahlomeratsyy. Myf yly realnost / N. Demyn // Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. - 2012. - Vyp. 22. - S. 68-88. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dprmu_2012_22_16. {in Russian}.

Lappo H.M. Heohrafyia horodov. – M.: VLADOS, 1997. – 497 s. {in Russian}.

Demyn N. M. Horodskye ahlomeratsyy v kontekste yssledovanyia fenomena form y system rasselenyia / N. M. Demyn // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. - 2012. - Vyp. 45(1). - S. 3-15. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2012_45%281%29__3. {in Russian}.

Guseva, N., Zadyesyentsev, O. (2017). Typological features of the Severodonetsk-Lysychansk agglomeration. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 77, 10-18, https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.10-18. {in Ukranian}.

Osypov V.M. Konkurentospromozhnist miskykh ahlomeratsii: svitovi trendy ta perspektyvy formuvannia v Ukraini // V.M. Osypov, M.S. Kukosh // Ekonomichni innovatsii, 2014. –Vyp. 57. – S. 283-296. {in Ukranian}.

Volchkova Y.V. Teoretycheskye y praktycheskye podkhody k yssledovanyiu protsessov formyrovanyia horodskykh ahlomeratsyi / Y.V. Volchkova // Rehyonalnaia еkonomyka: teoryia y praktyka, 2013. – Vyp. 29 (308). – S. 42-49. {in Russian}.

Neshchadyn A. Horodskye ahlomeratsyy kak ynstrument dynamychnoho sotsyalno-эkonomycheskoho razvytyia rehyonov Rossyy /A. Neshchadyn, A. Prylepyn [Elektronne vydannia]. – [Rezhym dostupu]: http://2020strategy.ru/g12/documents/32581727.html. {in Russian}.

Vsesoiuznaia perepys naselenyia 1989 h. Chyslennost naselenyia soiuznыkh respublyk SSSR y ykh terrytoryalnыkh edynyts po polu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg1.php. {in Russian}.

Pro kilkist ta sklad naselennia Ukrainy za pidsumkamy Vseukrainskoho perepysu naselennia 2001 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://2001.ukrcensus.gov.ua/ results/general/city/ {in Ukranian}.

Chyselnist naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2016 roku [Elektronnyi resurs] / Vidp. za vypusk M. B. Timonina. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – 86 c. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ {in Ukranian}.

Chyselnist naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2020 roku [Elektronnyi resurs] / Vidp. za vypusk O. Vyshnevska. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – 82 c. – Rezhym dostupu: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/zb_chuselnist%202019.pdf {inUkranian}.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.