РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗБОРУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ АЕРОПОРТІВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГІС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.60-71

Ключові слова:

геопросторові дані, лазерне та лідарне сканування, геоінформаційна система, регіональний аеропорт

Анотація

Розглянуто питання збору геопросторових даних території регіонального аеропорту методами лазерного сканування для створення геоінформаційної системи майнового комплексу. Проаналізовані та узагальнені можливості лазерного сканування як основного методу збирання геопросторових даних. Здійснено розроблення концептуальної моделі збирання даних для геоінформаційного моделювання території аеропортів.

Біографії авторів

Dmytro Lyashenko, Національний транспортний університет

д. геогр.н. Ляшенко

Alexander Gorb, Навігаційно-геодезичний центр

к.т.н.

Посилання

Heoportal Derzhavnoi aviatsiinoi sluzhby Ukrainy - [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://avia.gov.ua.

Kucher O.V. Heodezycheskaia osnova Mezhdunarodnoho aэroporta Boryspol-2 v systeme ITRF97 / O.V. Kucher, O A. Abrykosov, D.A. Marchenko // Nauk.-tekhn. sympoz. «Heomonitorynh – 99». – L., 1999. – S. 2–9.

Kriachok S.D. Topohrafo-heodezychne zabezpechennia aeroportiv / Kriachok S.D.// Tekhnichni nauky ta tekhnolohii: Zb. nauk. prats № 1 (11). - Chernihiv, 2018. - S. 239-251.

Shults R.V. Teoriia i praktyka vykorystannia nazemnoho lazernoho skanuvannia v zadachakh inzhenernoi heodezii : avtoref. dys. d-ra tekhn. nauk / R.V. Shults. – Kyiv, 2012.

Parrish Ch. Improved Approach to Lidar Airport Obstruction Surveying Using Full-Waveform Data / Ch. E. Parrish R. D. Nowak // Journal of Surveying Engineering. – 135(2). – Rezhym dostupu: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9453(2009)135:2(72)

Chen W. Application of GIS/GPS in Shanghai Airport Pavement Management System / Wenlai Chen, JieYuan, Meng Li // Procedia Engineering/ – Volume 29, 2012/ – P. 2322 – 2326 Rezhym dostupu: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.308.

Boiko O.L. Heoinformatsiini systemy aeroportovykh kompleksiv na osnovi ARCGIS / Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk, vyp. 68.- / Holovn. red. M.M. Osetrin. - K., KNUBA, 2018. - S.656-665.

Nychvyd M.R. Zmina tekhnolohii: naibilsh perspektyvni produkty, rishennia ta posluhy/Nychvyd M.R.//Such. dosiah. heod.nauky ta vyrobn.: Zb. nauk. pr. Zakhidnoho heodezychnoho tovarystva UTHK, Vyp. II(34). - Lviv, 2017. - S. 175-180.

Ofitsiinyi sait «Navihatsiino-heodezychnoho tsentru» - [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:https://ngc.com.ua/shop/lazernoe-skanirovanie-oborudovanie.

Romanyshyn I. Klasyfikatsiia ta osnovni kharakterystyky nazemnykh 3Dskaneriv/ Romanyshyn I. Malitskyi A., Lozynskyi V. // Such. dosiah. heod.nauky ta vyrobn.: Zb. nauk. pr. Zakhidnoho heodezychnoho tovarystva UTHK.- Lviv, 2012.-Vypusk II(24), S.150-158.

Boiko O.L. Heoinformatsiine zabezpechennia modernizatsii ta rozvytku rehionalnykh aeroportiv Ukrainy / Materialy V mizhnar.nauk.-prakt.konf. «Rehionalna polityka: polityko-pravovi zasady, urbanistyka, prostorove planuvannia, arkhitektura». - Kyiv, KNUBA, 2019. - S. 342-347.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku aeroportiv na period do 2023 roku. [Elektronnyi resurs]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.02.2016 № 126. – Rezhym dostupuя: /https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2016-%D0%BF.

Pro zatverdzhennia Instruktsii z ekspluatatsii aerodromiv derzhavnoi aviatsii Ukrainy [Elektronnyi resurs]: Nakaz Ministerstvo oborony Ukrainy vid 01.07.2013 № 441. – Rezhym dostupu: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23761.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-29

Як цитувати

Boiko, O., Lyashenko, D., & Gorb, A. (2019). РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗБОРУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ АЕРОПОРТІВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГІС. Містобудування та територіальне планування, (71), 60–71. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.60-71

Номер

Розділ

Статті