DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.382-395

РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ МІСТА

Olha Yavorovska

Анотація


Зроблено аналіз містобудівних, санітарно-гігієнічних та інших вимог щодо розташування об’єктів інфраструктури санітарного очищення. Обґрунтовано доцільність розширення мережі центрів приймання та збирання муніципальних твердих побутових відходів.

Розроблена модель розташування центрів приймання та збирання муніципальних твердих побутових відходів, що грунтується на методі математичного просторового моделювання.

Проведене моделювання покликане вирішити проблему нормативного забезпечення міст центрами приймання та збирання муніципальних твердих побутових відходів, а також їх оптимального розташування згідно вимог на плані міста. Запропонована у статті модель дасть змогу наочно та швидко виявити територію, придатну для розміщення об’єктів інфраструктури санітарного очищення.


Ключові слова


муніципальні тверді побутові відходи, санітарне очищення міст, центр приймання та збору твердих побутових відходів, метод математичного просторового моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


DBN B.2.2-12:2018. Planuvannia i zabudova terytorii. Na zaminu DBN 360-92**, DBN B.2.4-1-94, DBN B.2.4-3-95, DBN B.2.4-4-97, DBN B.1.2-95, SNyP II-89-80. – Chynni vid 2018-09-01. K.: Minrehion Ukrainy, 2018. 187 s.{ in Ukranian }

Ihnatenko O.P. Rozdiliai ta volodariui – pryntsypy pobutovykh vidkhodiv: praktychnyi posibnyk. Kyiv. 2013. 173 s. { in Ukranian }

Karpinskyi Yu. O., Liashchenko A. A., Runets R. V. Unifikatsiia struktury, pravyl koduvannia ta tsyfrovoho opysu vektornykh modelei u bazakh topohrafichnykh danykh. Visnyk heodezii ta kartohrafii. 2010. № 5. S. 35–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgtk_2010_5_9 { in Ukranian }

Kliushnychenko Ye. Ye. Metody sanitarnoho ochyshchennia mist. Vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 2014. Vyp. 53. S. 198–203. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2014_53_25 { in Ukranian }

Korniienko I.V., Korniienko S.P., Koshma A. I. Modeliuvannia intensyvnosti nadkhodzhennia tverdykh pobutovykh vidkhodiv do konteinernykh maidanchykiv. Tekhnolohichni nauky ta tekhnolohii. 2016. №2(4). S. 110 – 117. { in Ukranian }

Korniienko I.V., Koshma A. I. Dekompozytsiia zadachi formuvannia prostoroi struktury merezhi zboru pobutovykh vidkhodiv. Tekhnolohichni nauky ta tekhnolohii. – 2015. №1(1). S. 113 – 117. { in Ukranian }

Koshma A.I. Modeliuvannia obmezhen roztashuvannia konteinernykh maidanchykiv rozdilnoho zboru tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Tekhnolohichni nauky ta tekhnolohii. 2015. № 2. S. 135–140. { in Ukranian }

Onyshchenko V. O., Samoilik M. S. Teoretyko–metodolohichni zasady upravlinnia sferoiu povodzhennia z tverdymy vidkhodamy na rehionalnomu rivni: monohrafiia. Poltava : PoltNTU. 2013. 524 s. { in Ukranian }

Pryimachenko O.V. Analiz suchasnykh tekhnolohichnykh protsesiv utylizatsii tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 2011. S.214-217. { in Ukranian }

Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku: rozporiadzhennia Kabineta Ministriv Ukrainy vid 08.11.2017 № 820 r.Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: veb–sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820–2017–%D1%80 (data zvernennia: 11.05.2020). { in Ukranian }

Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku: rozporiadzhennia Kabineta Ministriv Ukrainy vid 08.11.2017 № 820–r.Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy : veb–sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820–2017–%D1%80 (data zvernennia: 11.05.2020). { in Ukranian }

Samoilik M. S. Kompleks marketynhovykh zakhodiv pry orhanizatsii industrii ta rozvytku rehionalnoho rynku vtorynnoi syrovyny. Biznes Inform. 2014. № 5. S. 194 – 200. { in Ukranian }


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.