DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.370-381

ПРО ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ЦЕНТРІВ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

Vasyl Shulyk

Анотація


Наводиться короткий аналіз існуючих підходів з формування мережі центрів громадської безпеки об’єднаних громад.

Ключові слова


центр громадської безпеки; мережа об’єктів; об’єднана територіальна громада

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad» URL: https:// zakon. rada. gov. ua/laws/ show/157-19#Text (data zvernennia: 12.06.2020). {in Ukrainian}

Detsentralizatsiia daie mozhlyvosti. URL: https:// decentralization.gov.ua/ gromada (data zvernennia: 12.06.2020). {in Ukrainian}

Kabmin pohodyv zminy do perspektyvnoho planu Poltavshchyny: v oblasti bude 60 OTH. URL: https://zmist.pl.ua /news/ kabmin-pogodiv-zmini-do-perspektivnogo-planu-poltavshchini-v-oblasti-bude-60-otg (data zvernennia: 12.06.2020). {in Ukrainian}

Tsentr bezpeky. Informatsiinyi posibnyk. – 158 s. URL: http:// dfrr.minregion.gov.ua/ foto/upload/ Posibnyk%20TsB(1).pdf (data zvernennia: 12.06.2020). {in Ukrainian}

Palchuk V. Zabezpechennia tsyvilnoho zakhystu naselennia OTH v umovakh detsentralizatsii [Elektronnyi resurs] / V. Palchuk // Ukraina: podii, fakty, komentari. – 2018. – № 16. – S. 37–46. – Rezhym dostupu: http:// nbuviap.gov.ua/ images/ukraine/2018/ukr16.pdf. (data zvernennia: 12.06.2020). {in Ukrainian}

Mykhailov V.M. Uchast orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u minimizatsii ryzykiv vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii: yevropeiska praktyka // Derzhavne upravlinnia. teoriia ta praktyka : nauk. fakh. vyd. Nats. akad. derzh. upr. Pry Prezydentovi Ukrainy. 2011. №2. URL: http:// academy.gov.ua /ej/ ej14/ txts/Mikhailov.pdf. (data zvernennia: 16.06.2020). {in Ukrainian}

Rohulia A.O. Funktsii orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v orhanizatsii bezpeky zhyttiediialnosti terytorialnykh hromad Ukrainy. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z derzhavnoho upravlinnia za spetsialnistiu 25.00.04 – mistseve samovriaduvannia. Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv — 2019. – 243 s. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/8693fbac-8133-409e-a7f8-f548433fa63c. pdf. (data zvernennia: 16.06.2020). {in Ukrainian}

Kutsevych V. Arkhitektura hromadskykh budivel i sporud v Ukraini na pochatku XXI st. / V. Kutsevych // Ukrainska akademiia mystetstv. - 2010. - Vyp. 17. - S. 251-262. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2010_17_31. (data zvernennia: 16.06.2020). {in Ukrainian}

Shulyk V.V. Pro formuvannia tsentriv hromadskoi bezpeky, peredumovy i dosvid proektuvannia /V.V.Shulyk, O.O.Halchenko, O.B. Obidnyi / Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk/ Vidpov.red. M.M.Osetrin. – K., KNUBA. №62, 2016. – S.555-562. {in Ukrainian}

DK 018-2000. Derzhavnyi klasyfikator budivel ta sporud. [Chynnyi vid 01.01.2001 r]. Vyd. ofits. Kyiv. Derzhstandart Ukrainy. 2000. (Informatsiia ta dokumentatsiia). {in Ukrainian}

Shulyk V.V. Pro typolohichni osnovy formuvannia tsentriv hromadskoi bezpeky obiednanykh hromad /V.V.Shulyk, O.B. Obidnyi / Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: Nauk.-vyrobn. zbirnyk/ Vidpov.red.P.M.Kulikov. – K., KNUBA. №14-15, 2018. – S.593- 604. {in Ukrainian}

Rozvytok mistsevoi pozhezhnoi okhorony v umovakh realizatsii polityky detsentralizatsii ta spivrobitnytstva terytorialnykh hromad: Navchalno-praktychnyi posibnyk / Za zah.red. Tolkovanova V.V., Zhuravlia T.V., Firsova S.A. – Kyiv. 2017 r. – 240 s. {in Ukrainian}

Borys O.P. Derzhavne rehuliuvannia norm dyslokatsii pozhezhno-riatuvalnykh pidrozdiliv v Ukraini / Investytsii: praktyka ta dosvid № 5/2019. – S. 116-121. {in Ukrainian}

DSTU 8767:2018 "Pozhezhno-riatuvalni chastyny. Vymohy do dyslokatsii i raionu vyizdu, komplektuvannia pozhezhnymy avtomobiliamy ta proektuvannia" [chynni vid 01.01.2019]. Kyiv: DP «UkrNDNTs», 2018. 39 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia). {in Ukrainian}

DBN B.2.2-12:2019 «Planuvannia ta zabudova terytorii» [na zaminu DBN B.2.2-12:2018, chynni vid 01. 10.2019]. Vyd. ofits. Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2019. 177 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia). {in Ukrainian}

Metodycheskye rekomendatsyy po opredelenyiu mest razmeshchenyia podrazdelenyi pozharnoi okhranы v naselennыkh punktakh v tseliakh dovedenyia vremeny prybыtyia pervoho podrazdelenyia pozharnoi okhranы do normatyvnыkh znachenyi // Utv. Hlavnыm Hosudarstvennыm ynspektorom Rossyiskoi Federatsyy po pozharnomu nadzoru 30 dekabria 2009 h. № 2-4-60-14-18. — M., 2009. —25 s. {in Russian}

SNB 2.02.04-03 «Protyvopozharnaia zashchyta naselennыkh punktov y terrytoryi predpryiatyi» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://dwg.ru/ dnl/ 9348. (data zvernennia: 16.06.2020). {in Russian}

Pro normatyv prybuttia bryhad ekstrenoi (shvydkoi) medychnoi dopomohy na mistse podii. Kabinet Ministriv Ukrainy Postanova vid 21 lystopada 2012 r. № 1119 Kyiv chynnyi vid 01.01.2013, - Rezhym dostupu: https:// zakon. rada.gov.ua/ laws/show/1119-2012-p#Text. (data zvernennia: 16.06.2020). {in Ukrainian}

Zakon Ukrainy "Pro Natsionalnu politsiiu Ukrainy", chynnyi, vyznannia konstytutsiinymy okremykh polozhen vid 22.04.2020. - Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text. (data zvernennia: 16.06.2020). {in Ukrainian}


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.