DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.149-161

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИМІСЬКИХ ЗОН В ЗОНІ ВПЛИВУ ВЕЛИКОГО МІСТА

Оleksandr Zavalniy, Anna Pankeeva, Kostiantyn Viatkin

Анотація


Досліджується формування та функціонування приміських зон в зоні впливу великого міста. Визначено ряд питань які потребують подальших досліджень, зокрема визначення сутності поняття «приміська зона», дефініцій приміської зони та визначення її меж. Сформульовано пропозиції щодо планування території приміської зони в зоні впливу великого міста.


Ключові слова


приміська зона; субурбанізація; велике місто; урбанізовані території; агломерація; зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Habrel M.M. Pidvyshchennia efektyvnosti mistobudivnykh rishen v orhanizatsii prymiskykh terytorii: monohrafiia / M.M. Habrel. – Lviv: SPOLOM, 2014. – 272 s {in Ukrainian}.

Denysenko O.O . Protsesy metropolizatsii: svitohospodarskyi aspekt: monohrafiia / O.O. Denysenko. – Kyiv, 2012. – 193 s {in Ukrainian}.

Lappo G.M. Goroda na puti v buduschee / G.M. Lappo. – Moskva: Mysl', 1987. – 236 s {in Russian}.

Hauke M.O. Prigorodnaja zona bol'shogo goroda / M.O. Hauke. – M.: Gos. Izdat. Literatury po stroitel'stvu, arhitekture i stroitel'nym materialam, 1960. – 200 s {in Russian}.

Cherkes B.S. Gorod i agrarnaja sreda / B.S. Cherkes. – L'vov: Svіt, 1992. – 151 s {in Russian}.

Manshylina T.I. Suspilno-heohrafichne doslidzhennia rozvytku mist-suputnykiv ta prymiskoi zony Kyieva: dys. … kand. heohr. nauk: 11.00.02 / T.I. Manshylina. – Kyiv, 2015. – 20 s {in Ukrainian}.

Yatsenko V.O. Prymiska zona – retrospektyva, realnist, perspektyva / V.O. Yatsenko // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – K., KNUBA, 2015. – Vyp. 40. – S. 331–340 {in Ukrainian}.

Belokon' Ju.N. Regional'noe planirovanie (teorija i praktika) / Ju. N. Belokon'. – K.: Logos, 2003. – 259 s {in Russian}.

Habrel M.M. Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system / M.M. Habrel // Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy. – K.: Vydavnychyi dim A.S.S., 2004. – 400 s {in Ukrainian}.

Domin M.M. Aktualni problemy zakonodavchoho zabezpechennia mistobuduvannia i zemlekorystuvannia v Ukraini / M.M. Domin, O. S. Petrakivska // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – K., KNUBA, – 2004. – #17. – S. 85-95 {in Ukrainian}.

Great Encyclopedic Dictionary [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://enc-dic.com/enc_big.html { in English}.

Smolii V.A. Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu / V.A. Smolii, V.K. Fedorchenko, V.I. Tsybukh. – K.: Vydavnychyi Dim «Slovo», 2006. – 372 s {in Ukrainian}.

Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti [Elektronnyi resurs] : za stanom na 17 liutoho 2011 r. / Verkhovna Rada Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – #34. – St. 343. – (Zakon Ukrainy # 3038-VI). – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 {in Ukrainian}.

Proekt zakonu Ukrainy «Pro poriadok pohodzhennia i zatverdzhennia heneralnykh planiv naselenykh punktiv». – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.logincee.org/remote_libraryitem/21227?lang=uk {in Ukrainian}.

Planuvannia i zabudova terytorii: DBN B.2.2-12:2018. – K.: Minrehion, 2018. – 230 s {in Ukrainian}.

Stratehiia demohrafichnoho rozvytku na 2006-2015 roky // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. –Kyiv. – 2006. – #1. – S. 3-22 {in Ukrainian}.

Popov V.K. Ekolohichne pravo Ukrainy: Pidruchnyk dlia studentiv yuryd. vyshch. navch. zakladiv / V. K. Popov, A. P. Hetman, ta in. – Kharkiv: Pravo, 2001. – 478 s {in Ukrainian}.

Sokolova S.A. Rol' prigorodnyh zon v sotsial'no-`ekonomicheskom razvitii gorodov (na primere g. Volgograda) / S.A. Sokolova, M.A. Beljaev // Regional'naja `ekonomika i upravlenie: `elektronnyj nauchnyj zhurnal, 2014. – №4 (40). – [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://eee-region.ru/article/4009/ {in Russian}.

Olejnik V.D. `Etapy razvitija i stadii formirovanija prigorodnyh zon / V.D. Olejnik, A.V. Gladkij // Pskovskij regionologicheskij zhurnal, 2016. – № 1 (25). – [`Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://mx.ogasa.org.ua/bitstream {in Russian}.

Сuburbanizatsiia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki {in Ukrainian}.

Lappo G.M. Geografija gorodov: ucheb. posobie dlja geogr. f-tov vuzov / G. M. Lappo. – M.: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 1997. – 480 s {in Russian}.

Urbanistychna Ukraina: v epitsentri prostorovykh zmin: monohrafiia / za red. K. Mezentseva, Ya. Oliinyka, N. Mezentsevoi. – Kyiv: Vydavnytstvo «Feniks», 2017. – 438 s {in Ukrainian}.

Animitsa E.G. Gradovedenie / E.G. Animitsa, N.Ju. Vlasova. – Ekaterinburg: Izd-vo Ural.gos. `ekon. un-ta, 2010 {in Russian}.

Lappo G.M. Stanovlenie i razvitie issledovanij problem gorodskih aglomeratsij v SSSR / G.M. Lappo // Voprosy geografii. – M.: Mysl', 1986. – Vyp. 129. – S. 119–130 {in Russian}.

Demin N.M. Upravlenie razvitiem gradostroitel'nyh sistem / N. M. Demin. – K.: Budiv`el'nyk, 1991. – 184 s {in Russian}.

Dronova O.L. Heourbanistyka: navch. posib. / O.L. Dronova. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2014. – 419 s {in Ukrainian}.

Rukovodstvo po modelirovaniju rasselenija / TsNIIP gradostroitel'stva Gosgrazhdanstroja. – M.: Strojizdat, 1982. – 144 s {in Russian}.

Kositskij Ja.V. Arhitekturno-planirovochnye printsipy proektirovanija gorodov (urbanistika) / Ja.V. Kositskij. – Moskva; Har'kov, 1974. – 205 s {in Russian}.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.