DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.79-91

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ

Jolana Golik, Mykhailo Nesukh, Tetyana Fedoryanich

Анотація


Розглянуті еволюційні тенденції системи розселення Закарпаття, коли кожна адміністративна одиниця розглядалася як територіальна частина народного господарства країни зі своєю спеціалізацією міжпоселенними зв’язками. В статті розглядаються етапи формування системи розселення, проводиться аналіз формування системи розселення в різні історичні періоди. Проведено дослідження наукових теорій різних періодів, які мали вплив на формування систем розселення.


Ключові слова


системи розселення; жупи; адміністративний поділ; соціальні; економічні і політичні чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilokon Yu.M. Rehionalne planuvannia. Teoriia i praktyka/ za red. I.Fomina. K.: Lohos, 2003. 246. Il. {in Ukranian}

Bunyn A.V., Saveranskaia A.F. Hradostroytelstvo ХХ veka v stranakh kapytalystycheskoho myra. M.: Stroiyzdat., 1979. Tom 2. 411s.: yl. {in Russian}

Habrel M.M. Metodychni osnovy prostorovoi orhanizatsii mistobudivnykh system (na prykladi Karpatskoho rehionu Ukrainy): avtoref. doktor. dysertatsii. Kyiv, 2002. 36s. {in Ukranian}

Habrel M.M. Potentsial prostoru rehionalnykh system. Teoretychni ta metodychni zasady otsinky. Mistobuduvannia i terytorialne planuvannia. K.: KNUBA, 2002. №13. S.28-37. {in Ukranian}

Demyn N.M., Tymchuk N.F. Metody opredelenyia zon vlyianyia horodov. V pomoshch proektyrovshchyku–hradostoroyteliu. K., 1972. Vyp. I: Raionnaia planyrovka y rasselenye. S.17–21. {in Russian}

Demyn N.M. Upravlenye razvytyem hradostroytelnykh system. K.: Budivelnyk, 1991. 185 s. {in Russian}

Istoriia Uzhhoroda. Balahuri E.A. ta in. Uzhhorod: V-vo Zakarpattia, 1993. 220s. {in Ukranian}

Metodycheskye rekomendatsyy po formyrovanyiu system naselennykh mest v uslovyiakh horodskykh ahlomeratsyi USSR/ Kyev NYY Hradostroytelstva. Kyev, 1983. 68 s. {in Russian}

Ositnianko A.P. Planuvannia rozvytku mista: monohrafiia. K.: KNUBA, 2001. 455 s. {in Ukranian}

Osnovy teoryy hradostroytelstva. Yarhyna Z.N. y dr./ pod obshch. red. Z.N. Iarhynoi. M.: Stroiyzdat, 1986. 325 s. {in Russian}

Rasselenye: Voprosy teoryy y razvytyia / otv. red. F.D. Zastavnyi. K.: Naukova Dumka, 1985. 364 s. {in Russian}

Fylvarov H.Y. Veroiatnostnyi podkhod k opredelenyiu perspektyv razvytyia systemy naselennykh mest / Kyev–NYY hradostroytelstva. Kyev, 1983. S. 13–18. {in Russian}

Statistika obci Podkarpatske Rusi. Praha, 1928. S.15. {in Czech}


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.