DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.65-78

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ В ДОСЛІДЖЕННІ АРХІТЕКТУРНО-УРБАНІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Mykhajlo Habrel

Анотація


Серед множини характеристик при дослідженні й обґрунтуванні архітектурно-містобудівних рішень, які б органічно відображали існуючу ситуацію, процеси й явища в урбанізованих системах, виділено: якість життя, якість умов проживання, якість міського простору, рівень добробуту, що об’єднуються навколо фундаментальної категорії «гармонія людини» та гармонії умов її екзистенції. Це спроба уточнення змісту феномену «якість», розкрито можливості й шляхи його використання в архітектурно-містобудівній діяльності. Поняття «якість майбутнього міста» розкрито на прикладі міста Львова з використанням п’ятивимірної моделі простору «L – F – U – G – T», що видається ефективною для аналізу порушеної проблеми та обґрунтування концептуальних засад аналізу, оцінки і врахування якісного в розвитку великих міст.


Ключові слова


якість міського простору; якість умов проживання; якість майбутнього; га-рмонія людини; комфортність умов; експертні процедури попарного порівнян-ня елементів; встановлення коефіцієнтів переваг

Повний текст:

PDF

Посилання


Adams Dzh, 1986. Heourbanystyka v SShA: sovremennыe problemы y napravlenyia yssledovanyi. Yn-t heohrafyy, Moskva. 200 s. {in Russian}

Hlazыchev V.L., Ehorov M.M., Ylyna T.V. y dr., 1995. Horodskaia sreda. Tekhnolohyia razvytyia: Nastolnaia knyha. Ladia, Moskva. 240 s. {in Russian}

Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S., 2010. Public Places and Urban Spaces. United Kingdom, Oxford. 392 r. {in English}

Paulsen D.J., 2013. Buildind and socially sustainable communities: Crime and planning. CRC press, London. 206 p. {in English}

Bilokon Yu.M., 2002. Upravlinnia rozvytkom terytorii (planuvalni aspekty). Ukrarkhbudinform, Kyiv. 128 s. {in Ukrainian}

Habrel M.M., 2004. Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system. Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Vydavnychyi dim A.S.S, , Kyiv. , Kyiv. 400 s. {in Ukrainian}

Demyn, N.M. 1991. Upravlenye razvytyem hradostroytelnыkh system. Budivelnyk, Kyiv. {in Russian}

Kliushnichenko Ye.Ye., 1999. Sotsialno-ekonomichni osnovy planuvannia ta zabudovy mist. UAA, NDPI mistobuduvannia, Kyiv. 348 s. {in Ukrainian}

Nudelman V.I., 1989. Heneralnyi plan naselenoho punktu. Kyiv. Ukrainska Radianska Entsyklopediia im. M.P.Bazhana, Kyiv, t. 1, s. 241–242. {in Ukrainian}

Panchenko T.F., 2015. Landshaftno-rekreatsiine planuvannia pryrodno-zapovidnykh terytorii. Lohos, Kyiv. 176 s. {in Ukrainian}

Timokhin V.O., 2008. Arkhitektura miskoho rozvytku. 7 knyh z teorii mistobuduvannia. KNUBA, Kyiv. 630 s. {in Ukrainian}

Fylvarov H.Y., Pleshkanovskaia A.M., 2010. Hlobalnye horoda – novaia stupen urbanyzatsyy myra. [v:] Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. In-t «Dipromisto», Kyiv. Vyp. 17. {in Russian}

Hel Y., 2018. Mista dlia liudei : per. O.Liubarska. Osnovy, Kyiv. 304 s. {in Ukrainian}

Dzhekobs D., 2011. Smert y zhyzn bolshykh amerykanskykh horodov : per. s anhl. Novoe yzd-vo, Moskva. {in Russian}

Lynch K., 1982. Obraz horoda. Stroiyzdat, Moskva. 328 s. {in Russian}

Makkuair S., 2014. Medyinыi horod. Medya, arkhytektura y horodskoe prostranstvo. Strelka Press, Moskva. 527 s. {in Russian}

Floryda P., 2019. Kpyza upbanizmu. Chomu micta pobliat nac neshchacnymy: per. I.Bondarenko. Nash Format, Kyiv. 320 s. {in Ukrainian}

Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 4-kh tt., 2000. Akonit, Kyiv. T. 1, 910 s ; s. 574 – 575. {in Ukrainian}

Habrel M., 2014. Pidvyshchennia efektyvnosti mistobudivnykh rishen v orhanizatsii prymiskykh terytorii. Spolom, Lviv. 270 s. {in Ukrainian}

Males L.V., 2008. Prostir mista yak arena rozghortannia stratehii strukturuvannia. [v:] Suchasni suspilni problemy u vymiri sotsiolohii upravlinnia: zb. nauk. prats DonDUU. T. IKh, vyp. 4 (94), s. 279. {in Ukrainian}

Habrel M.M., 2014. Metodyky prostorovoi orhanizatsii metropolii rehionu. [v:] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia : nauk.-tekhn. zb. KNUBA, Kyiv. № 53, s. 125–132. {in Ukrainian}

Kompleksna stratehiia rozvytku Lvova 2012–2025 [online], 2011. Lviv. Lvivska miska rada. Dostupno: http://management.lviv.ua/aktualno/news/item/492-stratehiya2025 [Data zvernennia 04.06.2020]. {in Ukrainian}

Lviv potrebuie stratehichnoho bachennia rozvytku i stvorennia miskoi ahlomeratsii [online], 2019. Zik. Dostupno: https://zik.ua/news/2019/02/19/lviv_potrebuie_ strategichnogo_bachennyarozvytku_i_stvorennya_miskoi_1513401 [Data zvernennia 15.06.2020]. {in Ukrainian}


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.