DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.49-64

ЗМІНИ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ ВЕЛИКИХ МІСТ. АНАЛІЗ ТА ВРАХУВАННЯ В ОБҐРУНТУВАННІ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ

Mykola Habrel

Анотація


Містобудування охоплює, окрім іншого, формування основних положень розвитку міст та управління цим процесом; ефективне землекористування й функціональне використання територіальних ресурсів; побудову комфортного середовища життєдіяльності суспільства; розвиток інженерної інфраструктури тощо. Розглядаючи місто як систему–об’єкт і як систему–процес, з урахуванням її динамічності, гнучкості та ергатичності, постає потреба обґрунтування методів дослідження процесів, змін і перетворень у містах періоду глобалізації. Аналіз пов’язується з теоретичними положеннями метаболізму, що стосуються зміни структури та процесів у містах, які обумовлюють їх життєстійкість й основи розвитку. Виділено тенденції, процеси й проблеми функціонування міст, окреслено зміни та перетворення в просторі Львова пострадянського періоду. Обґрунтовано вимоги врахування змін у розвитку міст, зокрема системності, сталості та перспективності.


Ключові слова


зміни; перетворення; трансформації; просторовий потенціал міст; концепція регенеративної урбанізації; циркулятивний метаболізм; вимоги системності; сталості та перспективності

Повний текст:

PDF

Посилання


NЭR. Horod budushcheho, 2018. AVC Charity Foundation, Allemandi; sost.: A. Hutnova y M. Panteleeva. Dostupno:. https://archspeech.com/article/kniga-ner-gorod-budushhego [Data zvernennia 14.06.2020]. {in Russian}

Mullahyldyn Ryshat, 2005. Metabolyzm. Vozvrashchenye lehendы. [v:] Building ARKh. 01 noiabr-dekabr, s. 90–99. {in Russian}

Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S., 2010. Public Places and Urban Spaces. United Kingdom, Oxford. 392 r. {in English}

Soja E.W., 2003. Writing the city Spatially. [w:] City. Vol. 7, N. 3, rr. 269–281. {in English}

Zymmel H., 2002. Bolshye horoda y dukhovnaia zhyzn. [v:] Lohos. №3 (34). Dostupno: http://magazines.russ.ru [Data zvernennia 18.06.2020]. {in Russian}

Dzhekobs D., 2011. Smert y zhyzn bolshykh amerykanskykh horodov : per. s anhl. Novoe yzd-vo, Moskva. 460 c. {in Russian}

Makkuair S., 2014. Medyinыi horod. Medya, arkhytektura y horodskoe prostranstvo. Strelka Press, Moskva. 527 s. {in Russian}

Bilokon Yu.M., 2003. Rehionalne planuvannia. Teoriia i praktyka.: Lohos, Kyiv. 246 c. {in Ukrainian}.

Demyn, N.M. 1991. Upravlenye razvytyem hradostroytelnыkh system. Budivelnyk, Kyiv. 184 s. {in Ukrainian}.

Kliushnichenko Ye.Ie., 1999. Sotsialno-ekonomichni osnovy planuvannia ta zabudovy mist. UAA, NDPI mistobuduvannia, Kyiv. 348 s. {in Ukrainian}.

Nudelman V.I., 1989. Heneralnyi plan naselenoho punktu. Kyiv. Ukrainska Radianska Entsyklopediia im. M.P.Bazhana, Kyiv, t. 1, s. 241–242. {in Ukrainian}.

Panchenko T.F., 2015. Landshaftno-rekreatsiine planuvannia pryrodno-zapovidnykh terytorii. Lohos, Kyiv. 176 s. {in Ukrainian}.

Timokhin V.O., 2008. Arkhitektura miskoho rozvytku. 7 knyh z teorii mistobuduvannia. KNUBA, Kyiv. 630 s. {in Ukrainian}.

Kikutake K., 1970, Expo 70: The Model City of an Information Society. [w:] EXPO Tower. Vol. 23, pp. 57–71. {in English}

Kendzo Tanhe, 1975. Arkhytektura Yaponyy. Tradytsyia y sovremennost : per. s anhl.; [pod red. A. Ykonnykova]. Prohress, Moskva. S. 14–18, 50–51. {in Russian}

Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 4-kh tt., 2000. Akonit, Kyiv. T. 2, 912 s ; s. 158. {in Ukrainian}.

Habrel M., 2014. Pidvyshchennia efektyvnosti mistobudivnykh rishen v orhanizatsii prymiskykh terytorii. Spolom, Lviv. 270 s. {in Ukrainian}.

Domin M.M., Habrel M.M., 2019. Urbanistychno-komunikatsiini vzaiemozviazky u vyrishenni transportnykh problem velykykh mist [v:] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia : nauk.-tekhn. zb. KNUBA, Kyiv. № 69, s. 103–122. {in Ukrainian}.

Paulsen D.J., 2013. Buildind and socially sustainable communities: Crime and planning. CRC press, London. 206 p. {in English}

Trubyna E. H., 2011. Horod v teoryy: opыtы osmыslenyia prostranstva. Novoe lyteraturnoe obozrenye, Moskva. 520 s. Dostupno: https://www.academia.edu/7742218/Trubyna_E_Horod_v_teoryy._Opыtы_osmыslenyia_prostranstva [Data zvernennia 22.06.2020]. {in Russian}

Horbatenko V., 2012. Rymskyi klub i orhanizatsiia transdystsyplinarnykh proektiv z dovhostrokovoho prohnozuvannia hlobalnykh problem. [v:] Politychnyi menedzhment. № 3, s. 52–64. Dostupno: file:///C:/Users/Mykola/Downloads/PoMe_2012_3_8.pdf [Data zvernennia 22.06.2020]. {in Ukrainian}.

Poriadok dennyi na 2030 rik, 2015. Dopovid Orhanizatsii Obiednanykh Natsii. Dostupno: https://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf [Data zvernennia 22.06.2020]. {in Ukrainian}.

Kompleksna stratehiia rozvytku Lvova 2012–2025. Lvivska miska rada, 2011. Dostupno: http://management.lviv.ua/aktualno/news/item/492-stratehiya2025 [Data zvernennia 25.06.2020]. {in Ukrainian}.

Nikolas Dreistad (Kompaniia Cadillac) [v:] Hrynchuk N., 2015. Biudzhetnyi protses na mistsevomu rivni v Ukraini: pravove rehuliuvannia, povnovazhennia mistsevoi vlady, uchact hromadskosti: prezentatsiia, s. 43. Dostupno: https://pauci.org/upload/files/bpnr.pdf [Data zvernennia 07.06.2020]. {in Ukrainian}.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.