DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.29-36

МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

Hanna Vasileva, Svitlana Dubova

Анотація


Розглянуто проблеми транспортної інфраструктури міста з урахуванням невпинного зростання інтенсивності руху транспортних потоків. Розроблена класифікація об’єктів транспортної інфраструктури міста. Викладені результати дослідження об’єктів транспортної інфраструктури та порівняння показників з нормативними вимогами. Наведений аналіз результатів обстеження інтенсивності руху транспортних потоків та розрахунків пропускної здатності на 92 регульованих перехрестях в м. Києві. Сформовані організаційні і реконструктивні методи удосконалення транспортної інфраструктури, що сприяють підвищенню пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та зменшенню затримок транспорту. Узагальнені  заходи з удосконалення транспортної  інфраструктури міст.

 


Ключові слова


транспортна інфраструктура; інтенсивність руху транспорту; вулично-дорожня мережа; пропускна здатність; міський пасажирський транспорт; дорожньо-транспортна пригода

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro shvalennya Natsionalnoyi transportnoyi strategiyi Ykrainu na period do 2030 roky. Rozporiadzhennia Kabinety ministriv Ykrainu №430-r. vid travnia 2018 roky. {in Ukrainian}

Fomenko G.R. Transportna infrastryktyra i problem mist. / Problemu rozvutky miskogo seredovuscha: zbirnuk naykovuh prats. Vup.2 (16). Kyiv: Natsionalnui aviatsiinui yniversutet, 2016. {in Ukrainian}

Varelopylo G.A. Organizatsiya dvizheniya I perevozok na gorodskom pasazhurskom transporte / G.A.Varelopylo. – M.: Transport, 1990. - 208 s. {in Russian}

Gydkov V.A. Kachestvo pasazhurskih perevozok: vozmozhnost issledovaniya metodami sotsiologii / V.A. Gydkov, M.M. Bochkariova, N.V. Dylina. – Volgograd: VolgGTY, 2008. – 163 s. {in Russian}

Spirin I.V. Naychnue osnovu kompleksnoi restryktyrizatsii gorodskogo avtobysnogo parka: avtoref. dis. na soiskanie ychenoi stepeni d-ra tehn. nayk: spets. 05.22.10. «Eksplyatatsiya avtomobilnogo transporta» / I.V.Spirin. – M., 2007. – 38 s. {in Russian}

DBN B.2.2-12:2019. Planyvannya i zabydova terutorii. – К.: Minregion Ykrainu, 2019. – 179 s. {in Ukrainian}

DBN В.2.3-5:2018. Vylutsi i dorogu naselenuh pynktiv. – К.: Ministerstvo regionalnogo rozvutky, bydivnutstva ta zhutlovo-komynalnogo gospodarstva Ykrainu, 2018. – 55 s. {in Ukrainian}

Metoduchni rekomendatsii po vuznachenniy mists kontsentratsii dorozhno-transportnuh prugod na vyluchno-shliahovii merezhi mist ta pruznachennia zahodiv dlia ysynennia nedolikiv v organizatsii dorozhnogo ryhy, shcho pruvelu do ih vunuknennia. К.,1992. {in Ukrainian}

Vasileva G.Yu. Metodu minimizatsii zatrumok transport na magistralnii vyluchno-dorozhnii merezhi mist Ykrainu. Dus. kand. tehn. nayk. – K.: KNUBA, 2007. – 201 с. {in Ukrainian}


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.