DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.285-297

ТИПОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬ ПОЛТАВИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Tetiana Savchenko

Анотація


Присвячено типологічному розвитку архітектури Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століть. На період дослідження припадає інтенсивна економічна, культурна та соціальна еволюція міста, що безпосередньо вплинуло на розширення типології будівель. У ході аналізу передумов та факторів розвитку архітектури міста цього періоду виявлена залежність між економічним і культурним піднесенням та появою будинків нового функціонального призначення. На основі архівних, наукових, літературних джерел та натурних обстежень виявлені об’єкти досліджуваного періоду, проаналізовано їх функціональне призначення. Авторкою складено реєстр типів будівель в залежності від часу будівництва. Дана робота може бути використана в подальших дослідження архітектури Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століть, стати підґрунтям для вивчення стильових та композиційних особливостей архітектури міста цього періоду.


Ключові слова


типологія; громадські та житлові будівлі; економічні політичні та соціально-культурні фактори; особняки; прибуткові будинки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivashko Yu.V. (2013) Osnovy styleutvorennia modernu v arkhitekturi Ukrainy (kinets XIX – pochatok XX stolittia): dys. … doktora arkhitektury: 18.00.01. K., 416. {in Ukrainian}.

Skibitska T.V. (1995) Prybutkovyi budynok yak providnyi arkhitekturnyi typ u zabudovi mist Ukrainy kintsia XIX -pochatku XX st. Teoriia ta istoriia arkhitektury. K.: NDITIAM, 105—117. {in Ukrainian}.

Eksareva N.M., Eksarev V. A. (2020) Fenomen arkhytekturnoi blahotvorytelnosty y zarozhdenye zhylia novoho typa v Odesse, v kontse ХІХ v. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA. №.56. {in Russian}

Silnyk O.I. (2008) Rozvytok arkhitektury prybutkovykh budynkiv Lvova 1772-1918 rr.: avtoref. dys... kand. nauk: 18.00.01. Lviv. 20. {in Ukrainian}.

Vecherskyi V.V. (2005) Pamiatky arkhitektury ta mistobuduvannia Livoberezhnoi Ukrainy: vyiavlennia, doslidzhennia, foto fiksatsii. K.: Vydavnychyi dim A.S.S. 586. {in Ukrainian}.

Hladush K.V., Tsyrulnyk Yu.Z. (1995) Poltava. Pamiatnyky evreiskoi kultury: ystoryko-arkhytekturnыi ocherk. Poltava. 88. {in Ukrainian}.

Ivashko Yu.V. Nikolaienko VV. (2015) Obiekty modernu Poltavy v arkhitekturnii spadshchyni modernu Ukrainy. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA. Vyp. 41. 86 – 90. {in Ukrainian}.

Chepelyk V.V. (2000) Ukrainskyi arkhitekturnyi modern. / upor. Z. V. Moiseienko-Chepelyk. K.: KNUBA.378. {in Ukrainian}.

Savchenko T.V. (2019) Analiz stanu vyvchennia arkhitektury Poltavy kintsia ХІХ - pochatku ХХ stolit v istorychnykh ta naukovykh dzherelakh. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA. № 54. 64-79. {in Ukrainian}.

Shevchenko L.S. (2010) Obiemno – prostorova orhanizatsiia poltavskykh osobniakiv XIX – na pochatku XX st. Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti. Kharkiv. KhSADA. №1. 107 – 110. {in Ukrainian}.

Noveselchuk N.Ye. (2013) Do pytannia proektuvannia budivel finansovykh ustanov v Ukraini na mezhi KhIKh – KhKh stolit. Problemy teorii ta istorii arkhitektury. Odesa: ODABA. № 13. S. 136 – 140. {in Ukrainian}.

Iasyevych V.E. (1988) Arkhytektura Ukraynы na rubezhe KhIKh – KhKh vv. K.: Budivelnyk, 184. {in Ukrainian}.

Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR : v 26 t. (1967) / holov. redkol.: P.T. Tronko ta in. K.: Holov. red. Ukr. rad. entsyklopedii AN URSR, 1967 - 1974. Poltavska oblast / redkol. toma: Bulanyi I. T. (holova) ta in. 1028 c. {in Ukrainian}.

Kariuk M.V., Bieliavska O.U., Dmytrenko A.U., Nehai H.A. (2018) Arkhitektory i misto: monohrafiia / uklad. ta red. Bieliavska O.Iu. Poltava: TOV «Asmi». 187. {in Ukrainian}.

Poltavshchyna: entsyklopedychnyi dovidnyk / za red. A.V.Kudrytskoho. K.: UE, 1992. 1022. {in Ukrainian}.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.